PEDİATRİK KÖK HÜCRE NAKLİ- SÖZLÜ SUNU A OTURUMU
Oturum Başkanları: Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Suar Çakı Kılıç (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
Sözlü Sunu A Salonu
Türkiye’de 2010-2018 Yılları Arasında Bir Pediatrik Nakil Merkezindeki  Allojeneik HKHN Aktivitesi Ve Yaşam Analizleri Gülsün Tezcan Karasu MedicalPark Antalya Hastanesi, Antalya
Talasemi Major´lu Hastalarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli: 7 Yaş Altında Daha Başarılı ! Gülsün Tezcan Karasu MedicalPark Antalya Hastanesi, Antalya
Dock8 Eksikliği İlişkili Pediatrik İmmün Yetmezlikli Hastalarda Hematopoietik Kök Hücre Nakli Gülcihan  Özek Ege Üniversitesi, İzmir
Talasemi Major Hastalarında Rejeksiyon Sonrası Yapılan İkinci Nakiller: Tek Merkez Deneyimi Ersin  Toret Ankara Üniversitesi, Ankara
Pediyatrik Allojeneik Kök Hücre Nakli Miyeloablatif Hazırlık Rejimlerinde Treosulfan, Busulfan kadar etkili midir ? Müge  Gökçe Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul
Serebral Adrenolökodistrofide Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonuçları Koray  Yalçın Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul
Hemoglobin S Taşıyıcısı Donörlerde Granülosit-Koloni Stimule Edici Faktör Uygulanması Çiğdem  Gereklioğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ- SÖZLÜ SUNU B OTURUMU
Oturum Başkanları: Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya), Onur Kırkızlar (Trakya Üniversitesi, Edirne)
B Salonu
Multiple Myeloma Tanısı Alan Hastalarda Ucp-2 Ve Nr3c1 Genlerinin Tedavi Etkinliği Ve Sağ Kalım Üzerine Etkisi İlknur Gündeş Demir Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
Plerixafor, Periferik Kök Hücre Ürününde Akım Sitometri ile saptanabilen Klonal Plazma Hücre Kontaminasyonunu Etkilermi? Güldane   Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara
Multipl Miyelom Olgularında Otolog Kök Hücre Naklinde Yüksek Doz Melfelana Bortezomib Eklenmesinin Tek Merkez Sonuçları Güldane   Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara
OKİT Yapılan Lenfoma Hastalarında, Mitoksantrone/Melfalan İle BEAM Hazırlama Reijmlerinin Karşılaştırılması Ahmet Kürşad Güneş Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa
Otolog Kök Hücre Nakli Uygulanan, 65 Yaş Üzeri Multipl Myelom’da Sitogenetik Anomali Varlığının Relaps Üzerine Etkisi Mehmet Ali Uçar Mersin Üniversitesi, Mersin
Hodgkin Hastalığında Otolog PKHN İçin Kullanılan BEAM Ve Mitoxantron/ Melfalan Hazırlama Rejimlerinin Karşılaştırılması Mahmut   Yeral Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
Multiple Myelom Ve Hodgkin/Nonhodgkin Lenfomada Etoposid Ve Gcsf Kök Hücre Mobilizasyonu İçin Etkili Ve Güvenli Mi? Filiz Mercan Uludağ Üniversitesi, Bursa
KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GVHD DIŞI KOMPLİKASYONLAR- SÖZLÜ SUNU C OTURUMU
Oturum Başkanları: Eren Gündüz (Eskişehir Osmangazi Ünversitesi, Eskişehir), Arzu Akyay (İnönü Üniversitesi, Malatya)
Sözlü Sunu C Salonu
Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Alıcısı Pediatrik Olgularda CMV Reaktivasyon Hızı Ve Risk Faktörleri Merve  Damla  Pınar MedicalPark Antalya Hastanesi, Antalya
Çocukluk Çağı Kök Hücre Transplantasyonunda Trombotik Risk Faktörleri İle Veno-Oklusif Hastalık Namık  Yaşar Özbek Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ankara
Allojenik Hemaotopetik Kök Nakli Sonrası Bronşiolitis Obliterans Sendromu; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi Mehmet  Baysal Trakya Üniversitesi, Edirne
Grade Iıı Böbrek Yetersizliğinin Otolog Kök Hücre Nakli Olan Multiple Myeloma Hastalarında Ortalama Sağkalıma Etkisi Tayfun  Elibol Marmara Üniversitesi, İstanbul
Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Venookluzif Hastalık/ Sinüzoidal Tıkanıklık Sendromu; Tek Merkez Deneyimi Mustafa  Pehlivan Gaziantep Üniversitesi,Gaziantep
Miyelom Hastalarında OHKHN Öncesi Kullanılan İlaçların CMV Reaktivasyonu Üzerine Sağkalımı Azaltıcı Etkisi Olabilir Mi? Atilla Uslu Ankara Üniversitesi, Ankara
Posttransplant Lenfositoz Önemli Bir Parametre Midir? Güldane   Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara
ALLO KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI RELAPS ve ÖNLENMESİ ve GVHD- SÖZLÜ SUNU D OTURUMU
Oturum Başkanları: Füsun Gediz (İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir), Didem Atay (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)
Sözlü Sunu D Salonu
Çocuklarda Tcr Αβ (+) Deplesyonu Uygulanan Haploidentik Hematopoietik Kök Hücre Nakli: Erciyes Pediatrik KİT Merkezi Musa  Karakükcü Erciyes Üniversitesi ,Kayseri
Nakil Sonrası Nükseden Akut Lösemili Çocuklarda İkinci Nakil Sonuçları Volkan  Hazar Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul
Akut Lösemi Nedeniyle Allojenik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Kimera İle Relaps Arasındaki İlişki Derya Selim Batur Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Çocukluk Çağı Allojeneik Kök Hücre Naklinde Donör Lenfosit İnfüzyonu Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi Selime  Aydogdu Bahçelievler Medical Park Hastanesi, İstanbul
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Akut Ve Kronik Graft Versus Host Hastalığı Klinik Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi Ayça  Koca Yozgat Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Ankara
Hepatik Graft-Versus-Host Hastalığı’nda Son Çare: Ortotopik Karaciğer Nakli Müge  Gökçe Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul
Steroid Yanıtsız Graft Versus Host Hastalığında Ruxolitinib Kurtarma Tedavisi: Retrospektif Değerlendirme Gülsün Tezcan Karasu MedicalPark Antalya Hastanesi, Antalya
ALLO KÖK HÜCRE NAKLİ- SÖZLÜ SUNU E OTURUMU
Oturum Başkanları: İnci Alacacıoğlu  (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Aynur Uğur Bilgin (Özel Koru Ankara Hastanesi, Ankara)
Sözlü Sunu E Oturumu
Akut Miyeloid Lösemide Nakil Öncesi Minimal Kalıntı Hastalık Diğer Risk Faktörlerinden Daha Önemli Midir? Zehra  Narlı Özdemir Ankara Üniversitesi, Ankara
Akraba Dışı Nakillerde Kullanılan Ürünlerin Kalite Kontrolünün Önemi İlknur  Kozanoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Öncesi Ve Takibinde D Vitamini Ve D Vitamini Bağlayıcı Protein Düzeyleri Ebru Yılmaz Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Haploidentik Kök Hücre Nakillerinde Kan Grubu Uyumsuzluğu: Eritrosit Engraftmanı Üzerine Etkisi Var Mı? Güldane   Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara
Kök Hücre Nakli Vericiliği Eğitimin Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeylerine Ve Kararlarına Etkilerinin İncelenmesi İbrahim Eker Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon
Erişkin Aplastik Anemili Hastalarda Allojeneik Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi Eren  Arslan Davulcu Ege Üniversitesi, İzmir
Akut Myeloid Lösemide Hla-Eş Ve Akrabadışı Allojeneik Kök Hücre Nakli:Tek Merkez Deneyimi Elif Birtaş Ateşoğlu Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli